Amalan kejawen untuk Lancar Rejeki

Bismillahirohmanirrohim,

 

Urubing dzat Alloh,

Metu murub,

Alloh mobah jroning ambegan,

Gusti Alloh mosik jroning ati,

Gusti Alloh ingkang kuwasa,

Kawulo nyuwun gampang anggenipun pedos sandang,

ugi pados pangan,

Selawase kawulo gesang,

Samarga pinaringan gampang,

Gampang sarining gampang,

Gampang saking kersaning Alloh.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Kumpulan mantra-mantra jawa

1. Mantra yen arep tarakbrata
 
Yen arep tarabrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantrane:
Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles suksma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu alaihi wasalam.
Sawuse maca mantra, banjur adus wuwung kang resik.
2. Mantra supaya betah tarakbrata
Ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah.
Mantra diwaca saben bakda magrib kaping 40, yen lagi tarakbrata.
3. Mantra supaya betah pasa
Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sakati’I maut, badanku gumulung cahyoku jumeneng,  ya ingsun ratuning cahyo,  ngadeg ing damar murub, urube murub ing sajroning ati, terus ing paningal, laa  illaa illallaahu,  muhammadurrasullulah.
Mantra diapalke yen duwe niat arep nglakoni sesirih/ pasa.
4. Mantra niat melek
Bismillahirrohmanirrohim. Niatingsun melek tutuga tekan sedina sesuk, manjing teguh rahayu kang santoso kagunganne Allah.
5. Mantra supaya betah melek
Manik coyo, bahyo coyo, coyo bahyo, sarine Allah ya Allah kulo nyuwun betah melek. Laa ilaa illallaahu, muhammadurrasuulullah.
6. Mantra keslametan
Shallallaahu alaihi wa sallam. Shifatullah, qulhu sungsang, tekenku poro malaekat, Nabiku Nabi Muhammad, luputo kang diarah, kenoho kang ngarang. Allahu akbar.
Lakune mutih 2 dina 2 bengi. Mantra yen diwaca kanggo nemu slamet lan ora dijahili wong liya.
7. Mantra ngambah papan angker
Kun kanikun ingsun kun, kowe kama salah, aja angganggu gawe, aku ratuning kun.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca sapisan aja ambegan.
8. Mantra ngedohake ula
Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kamis Wage. Mantra diwaca yen  lumaku ana ngalas, utawa ing papan kang sakira ana ulane.
9. Mantra Pangirupan
Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi wiwite dina Rabu Pon. Kasiyate mantra iki kanggo nundukake kekuatan suksma negatip wong liya. Utawa mantra diwaca yen weruh wong nyalawadi arep ngalani. Yen ditujuke mungsuhe, “wong agung kang disuwitani” diganti “mungsuh lagi sengit”.
10. Mantra Kesakten Gaib
Bismillahirrohmanirrohim. Ono jopo sewu, jopo siji datan tumomo. Sing mandi japaku dhewe. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullulah.
Lakune pasa Ngasrep 2 dina 2 bengi lan patigeni sedina sewengi. Wiwite pasa dina Slasa. Mantra diwaca ping 7 saben ba’da salat fardlu. Yen arep dicoba diwaca ping 7 utawa yen arep mangkat perang diwaca ping pisan.
Mantra Pagering Awak
Allahumma kulhuwallah, lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Allah. Lakune mutih 7 dina 7 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen ana rerusuh utawa yen perang.
Mantra Siluman
Salallahu ngalaihi wasalam, alahuma kulhu Allah, lungguhku imbar, payungku imbar, mimang mimong si Wisakarma tengahing angin, apipit maya-maya ora katon apa apa, kang hima kakalangan petheng dhedhet alimengan si imbar ngemuli aku, wong sabuwana bloloken ora weruh aku. Lakune pasa 21 dina, kanane mangan (buka) mung sapisan sabenjam 12 bengi, yen pasane wis rampung banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana bebaya utawa yen perang. Yen ketrima bisa ngilang ora diweruhi wong.
Ajian Petake Jeyengrama
Ingsun amatak ajiku, Jayabarut ingsun jumeneng datullah, umadeg tengahing jagad, sakabehing mungsuh sakubeng ing cakrawala kang padha durhaka, krungu petak gelap sakethi, padha bedhah kupinge, pecah endhase. Lakune pasa 40 dina mangan mung sapisan sabenjam 12 bengi, sawise pasa tutug 40 dina, banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Aji diwaca yen campuh perang sarta ngarepake campuh.
Mantra Sugih Banda
Ing wayah bedhug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, madep mangetan, mantra, Sentanaku juru gedong Retna Dumilah arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad wetan, bukaken gedhongku kang isi inten berlean lan sarupaning manik-manik, ingsun arep nganggo. Ing wayah bedug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, mantra, Sentanaku juru gedhong bambang Bunarbuwana arane kang rumeksa gedhong ing jagad kidul, bukaken gedhongku kang isi busana wastra sapanunggalane ingsun arep nganggo. Ing wayah sore mbarengi Suruping srengenge ana ing latar ngadeg madhep mangulon, mantra, Sentanaku juru gedhong Nurkencana remeng arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad kulon, bukaken gedhongku kang isi kencana mulya lan kang sarwa picis sapepake ingsun arep nganggo.
Ing wayah bedhug bengi ana ing latar ngadeg madhep mangalor, mantra, Sentanaku juru gedhong Srikolem arane, kang rumeksa gedongku ing jagad br, bukaken gedhongku kang isi sawarnaning pangan kang bangsa pan, palagumantung, palaka pendhem, palakasimpar, bangsaning iber-iberan, kewan belehan lan sarupane iwak loh ingsun arep bujana, ayo, ayo, ayo enggal enggal padha tumandhanga, saben Kliwon pada teka babarengan nggawa sakabehing kabutuhaningsun. Banjur temenga mandhuwur karo muni: bapa akasa, nuli tumungkul mangisor, muni: ibu pertiwi, nyuwun bantu. Lakune pasa 40 dina, kenane mangan mung sapisan saben jam 12 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Sabanjure saben bengi tumindak mangkono iku, dadi turune sawise jam 12 bengi, puwasane mung cukup 40 dina bae.
Mantra Pameling
Allahu zat, allahu sifat, allahu asma, Allahu afgal, Allahu sidik, roh kudus, roh ilapi, roh sira rohingsun rohingsun dhewe Si…… (sebutna jenenge) tekaa enggal katemu aku. Lakune oran mangan uyah 40 dnai, wiwite dina rebo Pon. Mantra diwaca mbarengi pleteking srengenge, ngadhepake prenahe omahe wong kang diundang supaya teka.
Mantra panolak tenung Tujuh Layar
Allahumma kulhu buntet, kulhu balik, durgateluh, jim setan peri prayangan pada mara padha mati, jalma marang jalma mati, mati karsaning Allah.
Lakune mutih 7dina 7 bengi lan pati geni sadina sawengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca mbarengi surup srengenge, diwaca ing banyu diwadhahi pinggan, banyu kadamu ping 3, banjur kaombekake marang wong kang kena tenung utawa tujulayar.
Mantra Senggara Macan
Ana kedawang miber ing tawang alat-alat, macan sewu ing mripatku, macan putih ing dhadhaku, gelap ngampar suwaraku, durga mendhak kala mendhak, teka kedhep teka wedi, teka asih mungsuhku, kodheng madhep manut sakarepku karsaning Allah. Lakune mutih 3 dina 3 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Jumuah Pahing. Mantra diwaca yen wis adhep-adhepan lan mungsuh.
Mantra Panglereman
Yen ana ing dalan begal durjana. Suksma nuksma, nyawa sirna, roh njendhel, rep sirep si jabang bayi katrem ing dlamakanku. Mantra kawaca sapisan karo mandeng mripate wong kang arep mbegal. Lakune pasa 21 dina mangane saben jam 12 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Rebo Pon.
Mantra Kateguhan
Kaki kala ingsun njaluk kiambi watu, watu sakilan sageblog kandele, rasukan ing badanku, sakehing braja dawa tuna, cendhak, cupet tiba ing ngarepku, saka karsaning Allah. Lakune nglowong 3 dina 3 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana babaya pakewuh utawa yen maju perang.
Mantra Padhang Atine
Ati-ati katengi aku njaluk padhanging ati, ora ana padhanga ati, damar kurung cumanthel pulunging ati, byar padhang wus oleh padhang ati saking karsaning Allah.
Nukat Gaib
“Bismillahir rahmanir rahim. Ingsun wis tanpa paningkahe rasa jati, kaanane Pangeran.”
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)pengijazahan asmak karomah

Assalamu’alaikum wr.wb.
Asma’ Karomah adalah salah satu ilmu multi-fungsi dan sangat cocok bagi pemula yang mendalami keilmuan spiritual, karena fungsinya disamping sebagai wadah juga untuk menyelaraskan energi dari keilmuan-keilmuan pada tahap-tahap berikutnya. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak sedikit pula yang sudah bertahun-tahun mengamalkan suatu ilmu, namun daya fungsinya kurang bisa maksimal.
Berikut beberapa manfaat yang sudah terbukti :

 1. Membangkitkan cakra dan tenaga dalam.
 2. Membangkitkan daya terawangan/mata batin.
 3. Pengobatan medis/non medis.
 4. Pagar ghoib.
 5. Deteksi khodam/isi benda bertuah.
 6. Silat hadiran/karomah.
 7. Radar ghoib.
 8. Mempertajam instuisi.
 9. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dan rahasia-rahasia yang lain dari asma’ karomah ini.

Berikut amalannya :

 • Sholat hajat 2 rokaat
 • Baca :
  • Ta’awudz . . . 1x
  • Basmallah . . 3x
  • Syahadat . . . 3x
  • Istighfar . . . . 101x
  • Sholawat . . . 101x
 • Tawasulan hadiyah alfatihah.
  – Nabi Muhammad SAW
  – Jami’il malaikat fi samawati wal ardhi
  – Sulthono waliyulloh syaikh abdul qodir aljailany
  – Syaikh Joko Purwanto Bin Haady
  – Bapak dan ibu
  – ilaa Man ajazani ki pandu jagat
 • Lalu lanjutkan baca :
  • YAA ALLOH YAA QODIIM. . . 1041X
  • ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA BI QUWWATIKA WA QUDROTIKA BI IDNIKA YAA ALLOH. . . 41X
  • INNAMAA AMRUHU IDZAA ARODA SYAI AN, AIYAQUU LALAHU KUN FAYAKUN (surat yasin ayat 82). . . 41X
  • AYATUL KURSY . . . 21X
  • LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIM. . . 11X
  • ALHAMDULILLAAHIR ROBBIL ‘ALAMIIN. . . 1X (Tiupkan 3x ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh).

Keterangan :

 1. Puasa sunah 3/7 hari atau bisa juga puasa 7 senin 7 kamis, makin sering puasa semakin tajam.
 2. Diwirid setiap malam (usahakan 41 malam tidak putus atau lebih dari itu justru semakin sempurna).
 3. Tiap selesai sholat fardhu khusus baca yang no.4 aja (11x untuk keseluruhan).
 4. Saya ijazahkan dengan ikhlas khusus member kampus orang samar, silahkan diamalkan.

kiriman:
Ki Pandu jagat cirebon
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Cara mendapatkan energi gendam magnetisme

Gendam berbeda dengan hipnotisme, dimana gendam itu seperti hipnotis tapi menggunakan kekuatan energi.

berikut video teknik mendapatkan energi gendam.

====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)ini lho jurus payung rosul, ilmu tertinggi pada pernafasan tenaga dalam.

ini lho jurus payung rosul, ilmu tertinggi pada pernafasan tenaga dalam.

Silakan koment====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Pelatihan Tarik Pusaka Bergaransi dengan ilmu gebrak bumi

Yth Eyang Samar dan seluruh Pembaca blog

Dalam rangka melestarikan Khasanah keilmuan spiritual Majelis kami membuka Pelatihan Tarik Pusaka dengan ilmu gebrak bumi.

Adapun kelebihan dari ilmu gebrak bumi:

Kelebihan :

 1. Tidak memerlukan ubarampe apapun baik berupa minyak, menyan, dan sebagainya dalam proses penarikan pusaka.
 2. Dalam radius tertentu (biasanya 5 meter) semua jenis pusaka baik berupa batu akik dan gaman dan berapa banyak pun jumlah pusakanya, maka akan otomatis terangkat ke permukaan tanah setelah kita bacakan do’anya.
 3. Proses penarikan pusaka dapat dilakukan di semua waktu yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari dan kondisi cuaca apapun.
 4. Proses penarikan bisa dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah, dengan membawa sampel/contoh tanah dari lokasi yang dicurigai mengandung benda pusaka.
 5. Tidak ada pantangan apapun dalam keilmuan.

 

Waktu Pelatihan Setiap Hari Minggu
Pelatihan dengan sistem privat atau kelompok
Biaya Pelatihan
Bila privat atau peserta hanya 1 Orang Rp 1,5jt
Bila kelompok atau lebih dari 1 orang Rp 1jt/orang
Contact Person Mbah JO WA 082137980096
Mbah Jo
HP/WA 082137980096
Alamat:
Jl. Dr Rajiman no.676
Pajang, Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Amalan mencari lokasi pusaka lewat mimpi

Sebagai langkah awal prosesi penarikan benda pusaka adalah mengetahui kebenaran lokasi tersebut mengandung benda pusaka. Jika informasi itu masih samar atau baru sekedar “perasaan saja” atau katanya-katanya saja, maka ritual panjang dengan mantra dan pembacaan dzikir berjam-jam pun saya jamin tidak akan ada benda pusaka yang akan muncul atau tertarik. Salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan benda pusaka adalah melalui ilmu mimpi. Ilmu mimpi ini adalah gabungan dari beberapa ilmu yang diberikan oleh mursyid yang berbeda, sehingga mampu membuahkan hasil yang maksimal dengan akurasi yang bisa dibilang mendekati sempurna dalam hal mencari tahu keberadaan lokasi benda pusaka.

Ilmu mimpi ini harus diamalkan secara istiqomah yang biasanya butuh waktu 5 – 7 hari, namun ada kalanya dalam waktu 3 hari pun sudah mendapatkan informasi. Diharapkan pada saat menjalani ilmu mimpi ini agar selalu menjaga sikap dari perbuatan yang tidak berguna apalagi melalukan maksiat, lebih bagus lagi mampu menjaga wudhu dan hanya berbicara jika perlu saja. Tata cara lengkapnya adalah sebagi berikut :

1). Diawali dengan talkin keilmuan. Bisa langsung menghubungi saya melalui telepon atau datang langsung ke rumah.

2). Puasa sunnah biasa 1 hari pada hari Senin.

3). Setiap ba’da sholat Subuh dan Maghrib membaca do’a ini sebanyak 33x. Membacanya dengan duduk sila tanpa menggunakan alas duduk (langsung duduk ke lantai/tanah). Setelah bacaan genap 33x langsung bermunajat agar diberikan informasi atau petunjuk lokasi benda pusaka.

اللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

(ALLAAHUMMA ARINAL HAQQO HAQQON WARZUQNAT-TIBAA’AH WA ARINAL BAATHILA BAATHILAN WARZUQNAJ TINAABAH)

4). Pada malam Kamis melalukan rangkaian dzikir dan do’a sebagai berikut :

 • Diawali dengan mandi wajib/junub.
 • Sholat hajat khusus 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Kafirun 10x, dan rakaat kedua setelah membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Ikhlash sebanyak 10x.
 • Setelah salam langsung sujud membaca zikir dibawa ini sebanyak 17x.

لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

(LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHAANAKA INNII KUNTU MINADZ-DZOOLIMIIN).

 • Kemudian duduk sila sambil membaca Istighfar 77x.
 • Kemudian menghadiahkan surat Al Fatihah kepada Nabi Muhammad, Syech Abdul Qodir Al Jailani, kedua orang tua, dan diri sendiri.
 • Membaca surat Yasin sebanyak 1x. Setiap sampai pada kata “mubin” langsung membaca YAA MUBIIN 77x.Membaca sholawat ghoibiyah sebanyak 77x.
 • Membaca sholawat Ghoibiyah sebanyak 77x.

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُطْلِعُنَا بِهَا مَقَاصِدَالْقُلُوْبِ وَتُكْشِفُنَا بِهَا سِرَّ الْغُيُوْبِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَطِبَّاءِ الْقُلُوْبِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

(ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLAATAN TUTHLI’UNAA BIHAA MAQOOSHIDAL QULUUBI WA TUKSYIFUNAA BIHAA SIRROL GHUYUUBI WA ‘ALAA AALIHII WA SHOHBIHII ATHIBBAIL QULUUBI WA BARRIKU WA SALLIMU)

 • Ditutup dengan membaca do’a ini dan dibaca menjelang tidur. Nanti akan diberikan petunjuk lokasi benda pusaka di dalam mimpi.

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ اِنْكَانَ هٰذَا الْاَمْرُ خَيْرًا فَاَرِنِيْ شَوَدًا اَوْ حَضْرَتًا وَاِنْكَانَ شَرًّا فَاَرِنِيْ بَيَضًا اَوْ هَمْرَتًا

(ALLAAHUMMA BIHAQQI HAADZIIHISH-SHUUROTI INKAANA HAADZAL AMRU KHOIRON  FA ARINII SYAWADAN AU HADHROTAN WA INKAANA SYARRON FA ARINII BAYADHON AU HAMROTAN)

5). Membaca dzikir ini sebanyak-banyaknya menjelang tidur sampai tertidur.

(YAA NUUR-YAA BAASITH-YAA DZOOHIR)   يَا نُوْرُ يَا بَاسِطُ يَا ظٰهِرُ

Dengan melakukan rangkaian amalan diatas insyaallah dalam waktu 3-7 hari akan diberikan petunjuk mengenai keberadaan lokasi benda pusaka. Dan selanjutnya bisa dilakukan proses penarikan benda pusaka menggunakan keilmuan khusus tarik/sedot pusaka.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Munculkan Daya Pengasihan Alami dengan Audio Prana Pengasih

Ternyata, musik bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang secara metafisik. Hal itu berpengaruh juga dalam kehidupan seseorang. Termasuk juga salah satunya adalah daya pengasihan. Dalam hal ini, saya akan membantu Anda untuk memunculkan daya pengasihan alami dengan menggunakan media musik.

Berdasarkan ilmu modern, musik bisa mempengaruhi kondisi energi tubuh seseorang, termasuk juga energi prana yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia memiliki energi prana yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda mendengarkan musik tertentu, kemudian saat atau setelah mendengarkannya kondisi perasaan atau pikiran Anda berubah? Sikap Anda berubah atau bahkan sampai perilaku Anda berubah? Jika jawaban Anda adalah Iya, berarti musik memang memiliki kekuatan tertentu yang bisa mengubah kondisi seseorang dari sebelumnya.

Namun, dalam hal ini, musik yang saya sediakan untuk Anda gunakan dalam memunculkan daya pengasihan bukanlah musik biasa, melainkan musik yang telah dirancang secara khusus untuk dapat memicu terciptanya daya energi pengasihan di dalam diri Anda.

Musik ini berupa audio yang memiliki gelombang frekuensi tertentu yang memang telah dirancang secara khusus untuk dapat memunculkan daya pengasihan secara alami dalam diri Anda. Ketika diri Anda memiliki daya pengasihan, maka sangatlah mudah Anda menarik lawan jenis Anda, mudah diterima dalam pergaulan, menjadi percaya diri, lebih mudah meluluhkan hati orang, Anda memancarkan daya pesona alami, dan sebagainya.

Untuk itulah musik yang saya beri nama “audio prana, munculkan daya pengasihan alami” ini saya peruntukkan kepada Anda agar kehidupan Anda jauh lebih bahagia dari sebelumnya.

Cara Mendapatkan Audio
langsung saja download di http://adf.ly/1meILc

Cara Menggunakan Audio

Anda perlu menyempatkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk mendengarkan audio ini. Dengarkanlah audio ini dengan menggunakan headphone stereo untuk hasil terbaiknya. Dan pastikan letak headphone sesuaikan dengan telinga kanan (R) dan kiri (L) Anda. Waktu penggunaannya minimal 1 x sehari (malam hari menjelang tidur) dan maksimal 2 x sehari, pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari sebelum melakukan aktivitas.

Anda bisa mendengarkannya dengan duduk di kursi, di lantai, atau berbaring. Sesuaikan dengan kenyamanan Anda. Selama mendengarkan, rileksasikan pikiran Anda senyaman mungkin. Lebih jelasnya, berikut ini uraiannya:

 1. Cari tempat yang tenang dan nyaman. Boleh duduk maupun berbaring.
 2. Kemudian mulailah dengarkan audio dengan memejamkan mata (ini lebih baik). Anda tak perlu konsentrasi penuh dan tak perlu mengosongkan pikiran. Anda hanya cukup mendengarkan saja audio prana ini.
 3. Selang beberapa menit, ketika Anda benar-benar sudah merasakan rileks (biasanya sekitar 5 menit), Anda bisa mengucapkan afirmasi atau niat berikut, “setiap hari, pesona diri saya semakin terpancar keluar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, saya tetap memancarkan daya pengasihan alami yang kuat dan dapat menarik hati banyak orang.” Ucapkan kalimat itu sebanyak 21 x, resapi, dan rasakan dengan penuh penghayatan. Boleh Anda ucapkan dalam hati atau secara lisan. Sebisa mungkin, Anda hafalkan kalimat niat tersebut agar Anda tak perlu lagi membacanya sehingga Anda pun bisa menikmati alunan musik audio prana ini.
 4. Ketika Anda sudah mengucapkannya sebanyak 21 x, maka selanjutnya Anda hanya tinggal mendengarkan alunan musik audio prana untuk memunculkan daya pengasihan alami hingga selesai.
 5. Setelah Anda selesai, maka Anda bisa membuka mata Anda secara perlahan dan ucapkan syukur. Selama mendengarkan audio ini, Anda tak perlu khawatir tertidur. Jika Anda tertidur, biarkan saja, energi audio ini akan tetap bekerja untuk Anda.

Berapa Lama Hasil yang Bisa Dirasakan?

Sebagian besar orang yang telah merasakan audio prana ini, mereka merasakan manfaatnya setelah 1 minggu pemakaian, bahkan kurang. Namun, hasilnya akan semakin membaik seiring berjalannya waktu jika memang benar-benar rutin mendengarkan audio prana ini. Biasanya hasilnya akan lebih terasa antara 2-3 bulan.

Siapakah yang boleh menggunakan audio prana ini?

Siapa pun boleh menggunakannya, baik pria maupun wanita. Namun, memang ada beberapa larangan dalam menggunakan audio prana ini. Audio ini tidak boleh didengarkan ketika Anda sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi penuh seperti menyetir mobil, mengoperasikan mesin, menjalankan peralatan berat atau melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga.

Selain itu, audio prana ini tidak diperkenankan untuk didengarkan oleh penderita epilepsi, pengguna alat pacu jantung, orang mudah mengalami kekejangan, orang gila yang tidak stabil emosinya, orang yang sering mengalami halusinasi, atau orang dalam gangguan jiwa parah yang sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

Demikianlah cara penggunaan audio prana untuk memunculkan daya pengasihan alami. Semoga bermanfaat.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Serat Ilmu Kanuragan Aji lebur wojo

Serat Ilmu Kanuragan

Salah satunya Serat Kanuragan tingkat tinggi yang mengandung daya keselamatan mutlak lahir-batin dan memiliki berbagai khasiat untuk berbagai kebutuhan yaitu:Ilmu Aji Lebur Wojo atau Susuk Mustika Baja.
Ilmu Aji Lebur Wojo sesuai namanya lebur baja merupakan salah satu ilmu kejadugan yang mempunyai khasiat sebagai perisai diri ghoib dari segala ancaman yang bersifat merusak (destructif) seperti ancaman senjata tajam, senjata tumpul, dan senjata api yang membahayakan keselamatan pemilik Aji Lebur Wojo. Dulu saya mendapatkan ilmu ini saat masih remaja, ketika masih suka dengan hal-hal yang bersifat kanuragan. Saya merasakan khasiat ilmu ini dengan jalan ritual pribadi, jadi bukan melalui pengisian energi (khodam) dari Guru. Karena tujuan saya sejak awal belajar ilmu-ilmu supranatural bukan sekedar ingin sakti tapi juga untuk pengembangan dan penelitian ilmu.
Sampai sekarang ilmu ini belum pernah saya digunakan dalam kehidupan nyata. Mungkin karena saya orang biasa, bukan preman, security ataupun polisi, jadinya tidak pernah mendapat situasi yang mengancam jiwa seperti peperangan, penodongan dan sejenisnya. Alhamdulillah.
Seorang paranormal pernah berkata, khasiat suatu ilmu kebal tidak mesti harus dirapal, dalam tingkatan tertentu khasiat ilmu kebal juga bisa menepis niat orang yang akan berbuat jahat. Jadi intinya, kita bisa tetap selamat walau tanpa perlu berkelahi. “Mungkin itulah yang terjadi kepada diri anda yang selalu selamat, dijauhkan dari para penjahat dengan segala senjata-senjata mereka yang seolah bungkam” katanya.
Meski begitu, saya tetap melakukan pengetesan untuk membuktikan khasiat ilmu ini. Khususnya untuk kekebalan badan. Saya masih ingat kali pertama melakukan pengetesan, memang bisa kebal bacok tapi tidak kebal tusuk apalagi kebal iris. Lengan kiri saya bocor (berdarah) dan harus diperban, karena saya jadikan bahan uji coba. Hehehe.. Dan kemudian saya ritual lagi, sampai berulang-ulang hingga terbukti sesuai yang saya inginkan. Tentu saja semua berkat ridho dari Allah SWT. Hal ini tidak perlu dicontoh bila anda tidak mempunyai keberanian. Cukup menjadi bahan penambah pengetahuan dan wawasan saja.
TATA CARA MENGAMALKAN AJI LEBUR WOJO
 1. Dengan melakukan Puasa Mutih selama 3 hari.
 2. Sebelum melakukan Ritual Puasa Mutih, harus mandi jinabat terlebih dulu. Dengan niat seperti berikut ini : “Hamba berniat mandi jinabat suci untuk membersihkan diri dari semua kotoran johir dan bathin atas karena Allah Ta’ala”.
 3. Selama Puasa Mutih setiap Pagi dan Sore hari mantra Aji Lebur Wojo dibaca sebanyak 21 kali. Dan pada tengah malam dibaca sebanyak 113 kali.
 4. Apabila ilmu ini akan digunakan atau ketika menghadapi mara bahaya, mantra-aji dibaca 3 kali.
 5. Mantra Aji Lebur Wojo :
“Bismillahirrohmanirrohim.”
“Kun kuno nabi wuri,sir rasaning wesi,rasa nyataning waja,cipta wujude karsa,sukma jati wasesa ,wesi waja podho leburno,mas inten wesi waja lebur ajur ler lemes,lebur larut,larut lebur ono ing raga.”
Demikianlah sekilas tentang Ilmu Aji Lebur Wojo. Salah satu ilmu supranatural yang berfungsi untuk kajadugan dan kekebalan badan. Tentu saja khasiat yang terkandung dalam Ilmu Aji Lebur Wojo ini semata-mata bila ada ijin dari Allah swt (Biidznillah) dan khasiatnya akan langgeng dan berdayaguna selama digunakan di jalan kebaikan (untuk jaga diri).Wallaahu a’lamu bis showaab.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)IJASAH ILMU SAEFI HIRZ MAGHRIBI

Saya share salah satu hirz maghribi beserta izazahnya dan cara pengamalannya, suatu ketika saya akan beri tau pula yang lainnya serta rumus-rumus pembuka simpul saefi Hirz Maghribi ini……..Yang dikenal di tanah Arab dan Mesir dengan SAEFI HIRZ MAGHRIBI (سيفي مغربى )
(semua do’a, cara, dan izazah utama merujuk dari Kitab Sirrul Jallil karya Al-Imam Al-Qutub Hasan Asy-Sadzili R.A, hal 33 )

Puasa 7 hari mulai Minggu, baca tiap sholat HASBUNALLOHU WA NI’MAL WAKILU 1000 x dan hizib Sayfi Magribi 7 x

Do’a Hizib Sayfi Magribi:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI
WA SOLLALLOHU ‘ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM 3 X ALLOHUMMA INNI AS ALUKA (YA ALLOHU 3X ) ( YA ROBBI 3 x ) ( YA ROHMANU 3 X ) ( YA ROHIMU 3 X )LA TAKILNI ILA NAFSI LAMMA ANTA A’LAMU BIHI MINNI WAM DADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL HAFIDZIL LADZI HAFADZTA BIHI NIDOMAL MAUJUDATI WAK SINI BIDZ DZAR’I MIN KIFAYATIKA WA QOLLIDNI BI SAYFI NUSRIKA WA HIMAYATIKA WA TAWWAJNI BI TAJI ‘IJJIKA WA MAHABATIKA WA KAROMIKA WA RODDINI BI RIDA I MINKA WA ROKIBNI MARKABAN NAJATI FIL MAHYA WA BA’DAL MAMATI BI HAQQI FAJASYIN TSADKHOZIN ( Bisa dibaca Fa Jim Syin Tsa Dzo Kho Jay ) AMDADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL QOHHARI TADFA’U BIHA ANNI MAN ARODANI BI SUUIN MIN JAMI’IL MU’DZIYATI WA TAWWALANI BI WILAYATIL ‘IJJI YAKHDO’U LI BIHA KULLA JABBARIN ‘ANIDIN WA SAYTONIN MARIDIN ( YA ALLOHU YA ‘AZIZU YA JABBARU 3 X ) ALLOHUMMA ALQI ALAYYA MIN ZINATIKA WA MIN MAHABBATIKA WA KAROMATIKA WA MIN HADROTI RUBUBIYYATIKA MA TABHARU BIHIL ‘UQULU WA TADZILLU BIHIN NUFUSU WA TAKHDO’U LAHUR RIQOBU WA TARIQQU LAHUL ABSORU WA TUBADDIDU LAHUL AFKARU WA YASGHORU LAHU KULLA MUTAKABBIRIN JABBARIN WA YASKHORU LAHU KULLA MALIKIN QOHHARU ( YA ALLOHU YA MALIKU YA JABBARU 3 X ) ( YA ALLOHU YA WAHIDU YA QOHHARU 3 X ) ALLOHUMMA SAHHIR LI JAMI’A KHOLQIKA KAMA SAHHORTAL BAHRO LISAYYIDINA MUSA ALAIHIS SALAMU WA LAYYIN LI QULUBAHUM KAMA LAYANTAL HADIDA LI DAWUUDA ALAIHIS SALMU FA INNAHUM LA YANTIQUUNA ILLA BI IDZNIKA NAWASIHIM FI QOBDOTIKA WA QULUBUHUM FI YADIKA TASRIFUHA KAYFA SI’TA ( YA MUQOLLIBAL QULUBI 3 X ) ( YA ‘ALLAMAL GHUYUBI 3 X ) ATFA’TU GODOBAHUM BI LAILAHAILLALOHU WASTAJLABTU MAHABBATAHUM BI SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN ROSULULLOHI SOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM FALAMMA ROAYNAHU AKBARNAHU WA QOTO’NA YADIYAHUNNA WA QULNA HASA LILAHI MA HADZA BASYARON IN HADZA ILLA MALAKUN KARIMUN WA SOLLALLOHU ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM WAL HAMDU LILAHI ROBBL ‘ALAMIN

Khasiat & Fadilah (خسيت & فضلح):
a. Menarik Hati semua mahluknya Alloh
b. Pengasihan ( Pelet )
c. Menarik Orang yang kabur hingga kembali
d. Di ta’ati semua mahluk

Tata cara (تت ڽر):
a. Berpuasa selama 7, 9, 21 yang di mulai hari Minggu atau Selasa
b. Berbuka (makan-minum) hanya dengan Buah-buahan, bukan di juice/peras namun langsung dari buah…dan bukan air kelapa..karena kepa ya ada airnya…artinya mas rizal dan sadulur semua cari buah-buahan yang mengandung air cukup banyak biar tidak haus, seperti mentimun, jeruk,dll
c. Selama berpuasa Membaca Saefi hasbunallah wanimal wakil 1000x setiap Ba’da Fardu doa saefi dibaca 7x
d. Tiap malam Ba’da Sholat sunat Tahajjud membaca Saefi 70 x

ok sekian dulu share dari saya…@@@

HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIIL

Oleh: KI HONGMANKIM hongmankim@yahoo.com

Saya melengkapi doa penjagaannya dari hasbunallah, karena isi kitab yang membongkar rahasia kalimah HASBUNALLAAHU WA NI’MAL WAKIIL tersebut berisi mengenai mahabah, tafriq, kekayaan, menghancurkan, dsb. Berikut do’a dan ijazahnya dari saya….amiin.

baca:HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIIL SEBANYAK 450 KALI , kemudian membaca doa berikut 3 kali:

ALLAAHUMMA INII AS-ALUKA BISIRRIDZ-DZAATI
WA BIDZAATIS-SIRRI
HUWA ANTA WA ANTA HUWA
LAA ILAAHA ILLA ANTA
IHTAJABTU BINURILLAAHI
WABINUURI ‘ARSYILLAAHI
WA BIKULLISMIN HUWA LILLAAHI
MIN ‘ADUWWIY WA ‘ADUWWILLAHI
WA MIN SYARRI KULLI KHALQILLAAHI
BIMI-ATI ALFI ALFI LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI
KHATAMTU ‘ALAA NAFSIY WA DIINIY WA AHLIY WA WALADIY WA JAMII’I MAA A’THOONIY ROBBIY BIKHATAAMILLAAHIL QUDDUUSIL MANII’IL LADZII KHOTAMA BIHII ‘ALAA AQTHAARIS-SAMAAWAATI WAL ARDL
HASBUNALLAAHU WA NI’MAL WAKIIL
WALA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHI-’ALIYYIL ‘AZHIM
WA SHALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA

dari kitab itab Sirrul Jalil fii khawwash hasbunallah wani’mal wakiil , karya syaikh abul hasan as syadzilili mengenai rahasia hasbunallah. Doa penutupnya biar lengkap sbb..

ALLAHUMMA INNI AS-A-LUKA BI’ULUWWI MAKAANIKA,
WA BI-’IZZATI SHULTHOONIKA,
WA IRTIFA’I QADRIKA
WA BI-A’ZHOMI ASMAA-I-KA,
YAA ALLAHU.. YAA MUTA’AALI.. YAA ‘AZIIZU.. YAA ‘ALIYYU.. YAA ‘AZHIIMU.. YAA RAFII’U.. YAA KABIIRU..
AS-A-LUKA BIKA ILAYKA, WALAA AS-A-LU AHADAN GHAIROKA,
AN-TAJ’ALA LIYYAL I’ZZATA ‘ALAA KHALQIKA,
WA ‘AZH-ZHIMNII FII A’YUNIHIM,
WAJ-’ALA LIYYAL HAYBATA FII QULUUBIHIM,
YAA SAMII’U.. YAA QARIIBU.. YAA MUJIIBU..
SAKH-KHIRLIYY QULUUBA KHALQIKA AJMA’IINA.. YA ALLAH…
DIBACA 450X

ok sekian….inipun sudah saya beri dengan plus izazahnya…semoga bermanfaat….makasih…@@@

10 KALIMAT DAHSYAT

Berdasarkan rujukan manuscript aslinya yang tidak ditambahkan/dikurang oleh siapapunnya yaitu Sirrul Jallil dari syaikh abul hasan asy-syadzili….inilah petikan do’a dan hadist rosulullah SAW dalam kitab tersebut….”dan telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengucapkan sepuluh kalimat setelah shalat dipagi hari, niscaya ia mendapati Allah dalam setiap kalimat itu yang akan mencukupi dan memberikan ganjaran padanya, 5 untuk dunia, 5 untuk akhirat:
HASBIYALLAHU LIDIINIY
HASBIYALLAHU LIMAA AHAMMANIY
HASBIYALLAHU LIMAN BAGHAA ALAYYA
HASBIYALLAHU LIMAN HASADANIY
HASBIYALLAHU LIMAN KAADANIY BISUU-IN
HASBIYALLAHU ‘INDAL MAWT
HASBIYALLAHU ‘INDAL MAS-ALATI FIL QABR
HASBIYALLAHU ‘INDAL MIIZAAN
HASBIYALLAHU ‘INDASH-SHIRAATH
HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA ‘ALAYHI TAWAKKALTU WA ILAYHI UNIIB

Bila ada tambahan kalimat itu entah dari siapa, tapi semua ini berdasarkan rujukan yang jelas dan termaktub dalam hadist serta manuskript kuno dari seorang syaikh….makasihh====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke eyangsamar@gmail.com
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)